Tijdelijke procedure voor werkgeversgroeperingen opnieuw verlengd

De aanvraagprocedure die werkgeversgroeperingen moeten volgen, wordt opnieuw verlengd met een jaar. De procedure moest normaal al buiten werking treden op 1 juli 2015. Door de tweede verlening komt er terug een jaar bij en zal de procedure lopen tot 1 juli 2017. Deze regeling houdt verschillende voordelen in, zowel voor de ondernemingen als voor de werknemers.

Uitzondering op het verbod op terbeschikkingstelling

Als u werknemers uitleent aan een derde persoon die gebruik maakt van de diensten van deze werknemers en over hen (een deel van) het gezag uitoefent dat normaal door u zelf wordt uitgeoefend, is er sprake van terbeschikkingstelling van werknemers. Het uitlenen van personeel met overdracht van werkgeversgezag is in België verboden om misbruiken in de vorm van koppelbazerij te kunnen bestrijden, behalve in een aantal wettelijke uitzonderingsgevallen. Het systeem van de werkgeversgroepering is één van die uitzonderingsgevallen.

De werkgeversgroepering is een systeem dat meerdere ondernemingen of werkgevers toelaat om zich te groeperen en een of meer werknemers aan te werven om die afwisselend of gelijktijdig bij elk van de leden van de groepering (de gebruikers) te laten werken. De tewerkstelling -de deeltijdse betrekking- wordt tussen de leden van de groepering gedeeld. In dit verband wordt soms ook van co-sourcing of het delen van werknemers gesproken.

De werknemer heeft één arbeidsovereenkomst met de werkgeversgroepering. De groepering is zijn enige werkgever en stelt de werknemer ter beschikking aan de bedrijven die deel uitmaken van de groepering. Een andere overeenkomt met de modaliteiten van de terbeschikkingstelling verbindt de groepering aan elke gebruikende onderneming.

Toelating van de minister van Werk

Omdat het systeem van de werkgeversgroepering afwijkt van het verbod op terbeschikkingstelling, moeten de werkgevers die zich willen groeperen in een werkgeversgroepering, hiervoor voorafgaandelijk toelating aan de minister van Werk vragen. Het modelformulier is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (http://www.werk.belgie.be). De aanvraag moet aangetekend gebeuren.

De minister deelt zijn beslissing mee aan de werkgeversgroepering per aangetekende brief binnen een termijn van twintig dagen na de ontvangst van een advies over de aanvraag van een paritair orgaan binnen de Nationale Arbeidsraad.
De beslissing tot toelating treedt in werking de derde werkdag volgend op de verzending van de aangetekende brief.

De minister bepaalt de duur van de toelating en duidt ook het bevoegde paritaire comité aan waaronder de werknemers van de werkgeversgroepering zullen ressorteren.
De minister kan de toelating intrekken als de werkgeversgroepering de voorwaarden niet naleeft.

De aanvragen tot toelating kunnen voorlopig slechts tot 30 juni 2017 worden ingediend. Nadien wordt het systeem geëvalueerd. Dit is al de tweede keer dat het systeem, dat eigenlijk tijdelijk bedoeld was, wordt verlengd. Het tijdelijke systeem was ingevoerd om de sociale partners in de NAR de tijd te geven om het systeem van de werkgeversgroeperingen te hervormen door een kader-CAO af te sluiten over o.a. het bevoegde paritaire comité voor de werkgeversgroepering en welk loon aan de werknemer moet worden betaald. Omdat de onderhandelingen begin dit jaar nog niet rond waren, vroegen de sociale partners aan de minister van Werk om het systeem te verlengen.
De toelatingen die op 1 juli 2017 bestaan, blijven na die datum wel van kracht.

Toepassingsvoorwaarden

Een werkgeversgroepering kan worden opgericht in de vorm van een vzw of als een economisch samenwerkingsverband met als enig maatschappelijk doel de terbeschikkingstelling van werknemers aan de leden van de groepering.
De leden van de groepering zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de fiscale en sociale schulden ten aanzien van derden en ten aanzien van de ter beschikking gestelde werknemers.
De groepering mag geen werknemers ter beschikking stellen aan een gebruiker in geval van staking of lock-out bij die gebruiker.

Voor alle profielen en beroepen

In tegenstelling tot het verleden kan een werkgeversgroepering om het even welke werknemer aanwerven. De doelgroep is niet langer beperkt tot moeilijk te plaatsen werknemers zoals langdurig niet-werkende werkzoekenden, leefloontrekkers of gerechtigden van de financiële sociale bijstand.
De aangeworven werknemers moeten een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde duur, voor een bepaalde duur of voor een welbepaalde opdracht sluiten. Ook deeltijdse contracten zijn mogelijk.

Verplichtingen gebruiker

De overeenkomst tussen de werkgeversgroepering en de gebruiker moet schriftelijk worden gesloten vóór de werknemer ter beschikking wordt gesteld van de gebruiker.
Deze overeenkomst bepaalt de duur van de terbeschikkingstelling. Ze kan worden hernieuwd binnen de grenzen van de toelating van de minister.
Tijdens de duur van terbeschikkingstelling is de gebruiker verantwoordelijk voor de toepassing van de regels inzake arbeidsreglementering en arbeidsbescherming.

Nut voor ondernemingen en werknemers

Het systeem van de werkgeversgroepering houdt verschillende voordelen in:

de ondernemingen kunnen samen personeel aanwerven in plaats van exclusief voor zichzelf wat moeilijk kan zijn omwille van financiële redenen en/of omwille van werklast;

de administratieve taken worden tussen de leden van de groepering verdeeld;

de behoeften aan personeel worden gebundeld;

moeilijk te plaatsen werknemers kunnen door dit systeem uit hun lastige situatie stappen.