Statistiek: Nieuwe vragenlijsten bij jaarlijkse structuurenquête

Sinds 1 september 2017 kan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie de jaarlijkse structuurenquête bij de ondernemingen uitvoeren aan de hand van nieuwe vragenlijsten. De nieuwe vragenlijsten zijn het gevolg van de invoering van het microschema voor het opstellen en neerleggen van de jaarrekening van microvennootschappen.

Niet voor fiscale doeleinden

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) neemt al sinds 1996 jaarlijks een enquête af bij een selectie van vennootschappen, instellingen, verenigingen en zelfstandigen die in België werkzaam zijn. Met deze enquête peilt de ADSEI naar de activiteit, de werkgelegenheid, de opbrengsten, de kosten en de investeringen van ondernemingen, verenigingen en zelfstandigen. De enquête gaat telkens over de gegevens van het voorgaande boekjaar. De informatie wordt enkel gebruikt voor statistische verwerking en meer bepaald voor het uitstippelen van het (Europees) economische beleid. De onderneming kan met deze statistische gegevens haar eigen positie binnen de hele bedrijfstak beter inschatten. De gegevens in de structuurenquête zijn vertrouwelijk en worden niet voor fiscale doeleinden gebruikt.

Verplicht voor de geselecteerde bedrijven

De meeste bedrijven worden aan een roterende steekproef onderworpen afhankelijk van hun omzet en het aantal werknemers. Ondernemingen met meer dan 20 werknemers of met meer dan 8 miljoen euro omzet (klasse 4 en 5) worden altijd ondervraagd. Er is een beurtrol voor de ondervraagde sectoren en ondernemingen. Deelname is verplicht voor de geselecteerde bedrijven. De onderneming die haar verplichtingen niet nakomt en niet reageert na een herinneringsbrief/brieven, riskeert een administratieve sanctie (geldboete) die kan oplopen tot 10.000 euro.

Overzicht vragenlijsten

Door de invoering van de nieuwe groottecriteria voor vennootschappen en het ontstaan van de microvennootschap op 1 januari 2016 zijn er voor ondernemingen waarvan het boekjaar een aanvang nam na 31 december 2015 'nieuwe' vragenlijsten (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 september 2017):

de "gedetailleerde vragenlijst" => voor ondernemingen die een volledige boekhouding voeren, maar niet verplicht zijn om bij de Nationale Bank van België (NBB) een jaarrekening neer te leggen;

de "bijkomende statistische vragenlijst bij het volledig schema van de jaarrekening" => voor ondernemingen die een volledige boekhouding voeren en verplicht zijn om bij de NBB een jaarrekening neer te leggen;

de "bijkomende statistische vragenlijst bij het verkort schema van de jaarrekening" => voor ondernemingen die van de mogelijkheid gebruikmaken om het standaardformulier verkort schema te gebruiken;

de "bijkomende statistische vragenlijst bij het microschema van de jaarrekening" => voor ondernemingen die het standaardformulier microschema gebruiken.

De 'oude' vragenlijsten zijn enkel nog van toepassing voor boekjaren die aanvingen vóór 1 januari 2016.

Ondernemingen die een vereenvoudigde boekhouding voeren en zelfstandigen (met uitzondering van de niet-btw-plichtigen) die geen aan de sociale zekerheid onderworpen werknemers hebben, gebruiken voor het indienen van hun gegevens de nieuwe vereenvoudigde vragenlijst.

Samen met de jaarrekening neerleggen via internet

De ondernemingen die deel uitmaken van het door de ADSEI geselecteerde staal en die verplicht zijn om een gestandaardiseerde jaarrekening neer te leggen, moeten de structuurenquête samen met hun jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale (in een XBRL-bestand). De neerlegging van de structuurenquête staat beschreven in het "Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van de jaarlijkse enquête naar de structuur van ondernemingen in de vorm van gestructureerde databestand". Het protocol kan worden geraadpleegd op de website van de FOD Economie (http://economie.fgov.be).