Dan toch een tax shelter voor games?

Op 29 maart 2019 werd de tax shelter voor de game-industrie in een wet gegoten, maar die wet is nog niet in werking getreden. Dat komt omdat Europa een reeks bedenkingen had bij de Belgische wet. Maar via een recent wetsvoorstel zouden die wijzigingen er nu snel moeten komen.

Wat doet een tax shelter ?

Momenteel kennen we tax shelters voor ondernemingen die investeren in films en audiovisuele werken, en in podiumkunsten. Tax shelters leveren een belastingvoordeel op voor Belgische vennootschappen of vaste inrichtingen van buitenlandse ondernemingen die investeren in films, tv-series, opera's, musicals, of dans- of theatervoorstellingen van Belgische oorsprong.
De belastingvrijstelling bedraagt 421% van het geïnvesteerde bedrag. 

De investeerder krijgt geen rechten op de opbrengsten of op enig ander financieel of economisch voordeel. De investeerder krijgt zijn inleg ook niet terug.

Het enige wat toegelaten is, is de aanrekening van een interest op de bedragen die werkelijk werden gestort, vanaf de eerste storting tot aan de afgifte van het tax shelter-attest (maximum 18 maanden). Op die rentevoet zit wel een maximum, om misbruiken te vermijden.

Game-industrie

De tax shelter voor de ontwikkeling van videogames zal volgens hetzelfde recept verlopen als de andere tax shelters: een productievennootschap creëert een raamovereenkomst en de investeerders kunnen daarop ingaan door een bepaald bedrag te storten.

De productievennootschap moet een erkenning krijgen van de minister van Financiën. De investeerder moet in België vennootschapsbelasting betalen, hetzij omdat die investeerder een Belgische vennootschap is, hetzij omdat die een inrichting is van een buitenlandse vennootschap.

421%

Waarom een vrijstelling van 421%? Zoals hierboven al werd aangegeven, komt het rendement van de investering bijna uitsluitend van de belastingvrijstelling.

Als u 100.000 euro investeert in een tax shelter, dan krijgt u een belastingvrijstelling van 421.000 euro. Aan een vennootschapsbelastingstarief van 25%, is dat 105.250 euro. De 100.000 euro die u investeerde, krijgt u niet terug. Het rendement van uw investering is dus 5.250 euro.

U zal die vrijstelling eerst ‘tijdelijk’ krijgen: u moet de vrijgestelde winst op een afzonderlijke passiefrekening boeken tot u het tax shelter-attest krijgt.

Als alle andere voorwaarden worden nageleefd, zal u op het ogenblik dat u een tax shelter-attest krijgt, een belastingvrijstelling krijgen van 203% van de uiteindelijke fiscale waarde van het tax shelter-attest. De ‘fiscale waarde’ daarvan is gelijk aan 70 % van de in aanmerking komende productie- en exploitatie-uitgaven die worden gedaan in de Europese Economische Ruimte en die rechtstreeks verbonden zijn aan de productie en exploitatie van het videospel.

Als de ontwikkeling van de game 300.000 euro kostte, dan bedraagt de fiscale waarde ervan 70% van de investering, ofwel 210.000 euro. 203% van 210.000 euro = 426.300 euro.
Uw tijdelijke vrijstelling van 421.000 wordt daardoor helemaal definitief. 

Zou de kostprijs lager liggen, dan is het mogelijk dat u een deel van de tijdelijke vrijstelling kwijt speelt. Stel dat de ontwikkeling maar 250.000 euro kostte. De fiscale waarde is dan 175.000 euro. Daarvan 203%, is 355.250 euro. Uw tijdelijke vrijstelling van 421.000 euro wordt dan teruggebracht tot 355.250 euro.

Het tax shelter-attest moet afgeleverd worden ten laatste op 31 december van het vierde jaar na het jaar van ondertekening van de overeenkomst. Gebeurt dat niet, dan verliest u de volledige vrijstelling.

Noteer nog dat er maxima zijn aan de belastingvrijstelling. Aanvankelijk bedroeg dat maximum 750.000 euro, maar omwille van de verlaging van het vennootschapsbelastingstarief werd die grens opgetrokken naar 1 miljoen euro. Die grens geldt overigens voor al uw tax shelter-investeringen samen! 

Ook per videospel bestaat er een maximale som van alle fiscale waarden van de tax shelter-attesten. Die grens bedraagt 2.500.000 euro (zie echter hierna).

Als de winst van het belastbaar tijdperk onvoldoende is om de vrijstelling toe te passen, kan het overschot overgedragen worden naar de volgende jaren.

Europa

Europa had heel wat opmerkingen bij de wet op de tax shelter voor de game-industrie. Via een recent wetsvoorstel zou de wet aangepast worden en nu, meer dan twee jaar later, lijkt het erop dat er weer werk wordt gemaakt van de inwerkingtreding van de wet.

Een eerste aanpassing betreft de lijst van investeringen die in aanmerking komen voor de tax shelter. We hadden het hierboven over de fiscale waarde van de investeringen op het attest. Die bedraagt 70% van de investeringen. Maar niet alle uitgaven tellen mee. Zo bepaalde de wet dat enkel uitgaven in België in aanmerking kwamen. Dat wordt na kritiek van de Europese Unie uitgebreid tot alle uitgaven die gedaan worden in de Europese Economische Ruimte.

De videogames moesten volgens de wet nieuw zijn. Onder Europese impuls is nu bijkomend vereist dat de spelletjes een culturele dimensie hebben (zo’n culturele dimensie werd ook al geëist bij de andere tax shelters). De drie Gemeenschappen van ons land moeten daartoe een erkenning afleveren.

Tot slotte wordt het maximumbedrag per project dat recht geeft op een belastingvoordeel, gehalveerd 1,25 miljoen euro.

Ook deze aanpassingen moeten groen licht krijgen van Europa. We kunnen dus nog niet voorspellen wanneer de tax shelter eindelijk van start zal gaan.