Vlaamse renovatiepremie omgedoopt tot belastingvermindering

Sinds 1 december 2014 kan u geen renovatiepremie meer aanvragen bij de Vlaamse overheid. De premie wordt omgevormd tot een belastingvermindering die wordt uitbetaald in drie schrijven. Het bedrag van het voordeel blijft hetzelfde.

Subsidie voor renovatie verdwijnt

Sinds 1 december 2014 kan u geen renovatiepremie meer aanvragen in Vlaanderen.
Begin 2014 werd de Vlaamse renovatiepremie nog uitgebreid tot gebouwen met een andere functie die worden omgevormd tot woning, en tot bestaande woningen die worden opsplitst in meerdere wooneenheden.
De uitbetaling van de premie gebeurde in één keer, binnen de vier maanden na goedkeuring. In 2015 wordt de Vlaamse renovatiepremie echter een belastingvermindering/belastingkrediet. Die belastingvermindering/belastingkrediet wordt in drie schijven toegekend. U ontvangt wel hetzelfde bedrag, maar later.

Overgangsregeling

Wie nog van het oude systeem wilde genieten, moest snel zijn.
Alle aanvragen ingediend vóór 1 december 2014 worden nog afgehandeld en uitbetaald volgens de voorwaarden van het premiestelsel. De juiste aanvraagdatum wordt bepaald door de poststempel van de zending of de datum van afgifte.
Wie vóór 4 november 2014 aannemingsovereenkomsten afsloot of bestellingen voor materialen had geplaatst maar bij zijn aanvraag voor een renovatiepermie nog geen facturen had ontvangen, moest die overeenkomsten of bestellingen bij Wonen-Vlaanderen aanmelden met een aanmeldingsformulier vóór 1 december 2014. De facturen ter aanvulling van uw aanvraag kan u nog tot 28 februari 2015 (m.a.w. vóór 1 maart 2015) bij het agentschap indienen. Facturen vanaf 1 december 2011 worden aanvaard. De totale periode waarover de facturen mogen worden verspreid, mag echter niet meer zijn dan drie jaar.

Fiscaal voordeel aan dezelfde voorwaarden

De Vlaamse regering wil iedereen die in aanmerking komt voor een renovatiepremie het fiscale voordeel bij renovatie toekennen. De voorwaarden voor deze belastingvermindering of belastingkrediet en de lijst van werken die in aanmerking komen, blijven dezelfde als die voor de renovatiepremie.
De woning moet minstens 25 jaar oud zijn en liggen in het Vlaamse gewest. Kamers en studentenkamers komen niet in aanmerking, ook al is het gebouw minstens 25 jaar oud.
De totale kostprijs van de werkzaamheden die in aanmerking worden genomen, moet minstens 10.000 EUR bedragen, exclusief btw. U moet dus minstens voor dat bedrag aan facturen bij uw aanvraag voegen. De facturen mogen op de aanvraagdatum maximaal drie jaar oud zijn.
Verder worden er ook inkomensvoorwaarden gesteld.
Het inkomen voor alleenstaanden zonder personen ten laste mag niet meer bedragen dan 40.600 EUR en voor alleenstaanden met één persoon ten laste is dit 57.990 EUR, te verhogen met 3.250 EUR per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste.
Voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden gelden volgende inkomensgrenzen sinds 1 januari 2014: 57.990 EUR te verhogen met 3.250 EUR per persoon ten laste op het moment van de aanvraag.
Men kijkt naar het gezamenlijk belastbaar inkomen van het derde jaar dat aan de aanvraagdatum voorafgaat. Voor aanvragen in 2014 is dit het inkomen van 2011.

Uitbetaling belastingvermindering

De aanvraag voor de belastingvermindering gebeurt bij Wonen-Vlaanderen (www.wonenvlaanderen.be). Zij zorgen bij goedkeuring voor een attest. Het attest voor de belastingvermindering zal u (pas) vanaf de zomer van 2015 kunnen aanvragen. Dat attest moet u toevoegen bij uw belastingaangifte van 2016 (inkomstenjaar 2015). Begin 2017 wordt de eerste schijf uitbetaald, de tweede het jaar erop en de derde het jaar daarop.

De nieuwe regeling is een belastingkrediet. Ook als u weinig of geen belastingen betaalt, wordt het voordeel uitbetaald.
De gevolgen van de verkoop van uw woning in de periode van de drie jaar waarin dit fiscale voordeel geldt, is nog niet geregeld (terugvordering van al uitbetaalde fiscale voordelen?).